გაუყიდავი საქონლის დაბრუნება

Navigation:  შესყიდვა > მომწოდებელთან დაბრუნება >

გაუყიდავი საქონლის დაბრუნება

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

საწყის ნაშთში არსებული (პროგრამის დანერგვამდე მიღებული) საქონლის მომწოდებელზე დასაბრუნებალად ასაწტობია ოპერაციის შაბლონი; რომელიც ჩამოწერს საქონელს არჩეული საწყობიდან და გაცემს მას სასურველ მომწოდებელზე.

 

მსგავსი ტიპის ხელოვნური ჩარევა საჭიროა ისეთ შემთხვევებში, როდესაც გაყიდვა მომხდარია პროგრამის დანერგვამდე და სხვა ინსტრუმენტებით განხორციელდება გაყიდვა. მსგავს შემთხვევაში ვიყენებთ შესყიდვის შაბლონს, რომელშიც ვუთითებთ რეალიზაციის საპირისპირო გატარებებს.

 

clip0139_zoom50

 

პირველი ოპერაცია

 

clip0140

 

მეორე ოპერაცია

 

clip0141

 

მესამე ოპერაცია

 

clip0142

 

 

ახალი შაბლონის მომზადების ინსტრუქცია მოცემულია განყოფილებაში - ბუღალტერია / ბუღალტრული პანელი / ოპერაციის შაბლონები