რას ნიშნავს რაოდენობრივი ანგარიში?

Navigation:  ბუღალტერია > ხდკ >

რას ნიშნავს რაოდენობრივი ანგარიში?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

რაოდენობრივი ანგარიში გულისხმობს ისეთ ანალიზურ ანგარიშს, რომელზეც გარდა თანხობრივი გატარებისა ხორციელდება რაოდენობრივი გატარებაც. განსხვავებით სტანდარტული საბუღალტრო პროგრამებისა, რომლებშიც ბრუნვით უწყისში ტარდება როგორც თანხა, ასევე რაოდენობა, ვობი'ს მსგავსი გატარებების დროს ბრუნვით უწყისში არ უფიქსირდება რაოდენობა, რადგან მსგავსი რაოდენობები ფიქსირდება უშუალოდ ანალიზებში როგორიც არის:

 

საქონლის ნაშთი თვითღირებულებით

საქონლის ნაშთი რაოდენობრივი

საქონლის ნაშთი სარეალიზაციო ფასით

სავარაუდო ამონაგები  და სხვა.

 

ასევე რაოდენობრივი ანგარიშებია 2XXX ანგარიშებზე რეგისტრირებული ძირითადი საშუალებები.