შესყიდვა

Navigation:  »No topics above this level«

შესყიდვა

Return to chapter overviewNext page

პროგრამის ეს მოდული პასიხისმგებელია მომწოდებლებთან ურთიერთობაზე.

ფუნქციები და შესაძლებლობები დანაწილებულია პროგრამის მენიუს შესაბამისად.