ფულადი შემოსავლები

Navigation:  თანხების მოძრაობა >

ფულადი შემოსავლები

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

ფულადი შემოსავლების შესახებ ინფორმაცია გაერთიანებულია განყოფილებაში ფულადი შემოსავლები.

 

მოცემულ რეპორტში შესაძლებელია ვნახოთ კლიენტების მიხედვით შემოსული თანხები.

ნაღდი, უნაღდო და განვადების ფორმით.

 

დამალული სვეტებიდან შესაძლებელია აგენტების (სავაჭრო წარმომადგენლების მიხედვით ინფორმაციის დაჯგუფება.

 

ანალიზური ხედი

 

clip0143_zoom50

 

 

ცხრილური ხედი

 

clip0144_zoom50