სისტემის პარამეტრები

Navigation:  ადმინისტრაცია >

სისტემის პარამეტრები

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

სისტემის პარამეტრები შედგება 4 ძირითადი ჩანართისგან, რაც კონფიგურირდება მომხმარებლის მიერ და არ საჭიროებს ადმინისტრატორის ჩარევას.

 

პარამეტრები -

 

clip0079

 

გაცილებით უფრო ფართა პარამეტრების შესაძლებლობები, რომელიც ითვალისწინებს მომხმარებლების მოთხოვნებს.

 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.ფორმებში კურსის დამრგვალება - შეგიძლიათ მიუთითოთ სასურველი რიცხვების რაოდენობა სარჩევიდან.

8.გადახდის გრაფიკების გამოჩენა - პროგრამაში მსხვილი ორგანიზაციებისთის გათვალისწინებულია გადახდის გრაფიკები, რომელთა დახმარებითაც ხდება თანხების დანაწილება. ძირითადად გამოიყენება პროექტების მართის ნაწილში.

 

 

ცხელი კლავიშები

 

ცხელი კლავიშები სისტემაში იმავე პრინციპით მუშაობს რა პრინციპითაც მუშაობს MS Windows საოპერაციო გარემოში. ამ ფორმაში შეგიძლიათ შეცვლაოთ თითოეულის კომბინაცია.

 

clip0080

 

მონაცემთა ბაზები

 

მონაცემთა ბაზების სამუშაო ასლის აღება და აღდგენა კონფიგურირდება ბაზების მართის ჩანართით.

 

clip0081

 

დასვენების დღეები -

 
ეს ფუნქცია ძირითადად შემუშავებულია სადისტრიბუციო კომპანიებისთვის. მისი დახმარებით პროგრამაში ეთითება სტანდარტული სამუშაო დღეები კვირის მანძილზე. ასევე შესაძლებელია კონკრეტული დღების მითითება.

მოცემული შესაძებლობა კონფიგურირდება ინდივიდუალურად. მისი ძირითადი დანიშნულებაა საოპერაციო დოკუმენტების მომზადება მომდევნო სამუშაო თარიღით, რაც ჩვეულებრივი ორგანიზაციებისთვის საჭიროებას არ წარმოადგენს.

 

clip0082