ჩამოწერის დოკუმენტები

Navigation:  საწყობი >

ჩამოწერის დოკუმენტები

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

ჩამოწერის ოპერაციის შესრულება შესაძლებელია განყოფილებიდან ოპერაციები, ჩამოწერა.

ჩამოწერის ოპერაცია გამოიყენება სხვა და სხვა შემთხვევებში, მათ შორის საქონლის ხარჯში გატარება და დანაკლისის ჩამოწერა.

 

 

clip0098_zoom40

 

ღილაკზე ახალი - დაჭერით ვიძახებს ნედლეულის, საქონლის ან მასალების ჩამოწერის ფორმას.

 

clip0099_zoom50

 

 

ფილტრები საშუალებას გვაძლევს შევამოწმოთ ჩამოწერის ოპერაციები ანგარიშებისა და თარიღების მიხედვით.

ხარჯის ანგარიშის მითითება და შესაბამისად რომელი მარაგებიდან უნდა მოხდეს ჩამოწერა სავალდებულოა.

 

 

clip0100_zoom50

 

შენახვისთანავე მოხდება ჩამოწერა და გატარდება შესაბამისი საბუღალტრო ოპერაციები.