აღწერა

Navigation:  საწყობი >

აღწერა

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

ვიდეო: https://www.youtube.com/watch?v=4qhYS0lLXhI
 

სასაქონლო ნაშთების აღწერისათვის, შემუშავებულია ფორმა, რომელშიც შეგვიძლია მოვახდინოთ არსებული რაოდენობების კორექტირება.

ფორმის გამოძახების შემდეგ აუცილებელია მივუთითოთ შესაბამისი საწყობი, რაც საშუალებას მოგვცემს დავინახოთ მასში არსებული პოზიციები და რაოდენობები.

 

კორექტირება ხდება განსხვავებული ფერის სვეტებში, სადაც ვუთითებთ რაოდენობებს. სისტემა ავტომატურად დაიმახსოვრებს თითოეული პოზიციის კორექტირების თარიღს.
 

 

clip0101_zoom40

 

შენახვის ღლაკზე დაჭრის შემდეგ პროგრამა ავტომატურად აგენერირებს ოპერაციებს.

პირველი ოპერაციაა აღწერის შედეგად აღმოჩენილი დანაკლისი. სტანდარტულად პროგრამა გთვაზობთ რეალიზაციის ოპერაციის შესრულებას. სადაც მოხდება ამ რაოდენობების რეალიზაცია, თუმცა თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა შეცვალოთ ოპერაციის ტიპი და სხვა მოქმედება შეასრულოთ, თუ არ გქსურთ ამ რაოდენობების რეალიზაციის ფორმით ჩამოწერა.

 

clip0102_zoom50

 

 

მეორე ოპერაციაა აღწერის შედეგად აღმოჩენილი ზედმეტობა. პროგრამა ავტომატურად მონახავს ბოლო თვითღირებულებას და შეგვივსებს ფორმას რაოდენობასთან ერთად.

ვაჭერთ შენახვის ღილაკს, რის შემდეგაც გაზრდილი რაოდენობები დაგვემატება როგორც რაოდენობრივად ასევე თანხობრივად და მოხდება შესაბამისი საბუღალტრო გატარებები.

 

clip0103_zoom50