თანხების მოძრაობა

Navigation:  »No topics above this level«

თანხების მოძრაობა

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

მოცემულ განყოფილებაში გაერთიანებულია ფულის მოძრაობის, ვალების და ვალდებულებების ანალიზის შესაძლებლობა.