მწარმოებლები

Navigation:  საქონელი და ფასები >

მწარმოებლები

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

საქონელს და მომსახურებას მარტივი ძიების, დაჯგუფებისა და ანალიზისთვის, მინიჭებული აქვს დამატებითი თვისებები.

 

მათ შორის არის:

 

მწარმოებელი

კატეგორიები

ტიპები

მოდელი

ზომები

 

ეს ინფორმაცია სასურველია შეივსოს მომხმარებლის მხრიდან თვითოეულ საქონელზე და მომსახურებაზე დეტალურად, რაც შემდგომში საშუალებას მოგვცემს პროგრამაში არსებული ანალიზის ფართო შესაძლებლობები გამოვიყენოთ. ამ ფილტრების დახმარებით, შესაძლებელი იქნება ჩვენთვის საინტერესო ინფორმაციის მიღება განსხვავებულ ანალიზის ჭრილებში.

 

განხივილოთ ელექტრო ტექნიკით მოვაჭრე კომპანიის მაგალითი:

 
მწარმოებელი: Samsung

კატეგორია: ტელეფიზორი

ტიპი: LCD

მოდელი: P1001
ზომა:  81cm

 

! გაითვალისწინეთ, რომ მწარმოებელი არ გულისხმობს მომწოდებელს. შესაძლებელია, რომ Samsung ის მიერ წარმოებული ტელევიზორი მოგვაწოდოს რამდეონიმე მომწოდებელმა.

 

ჩვენს მიერ შევსებული ინფორმაციის საფუძველზე, შეგვიძლია მოგვიანებით ჩავატაროთ ინფორმაციის ანალიზი. ანალიზის ფართო შესაძლებლობები განხილულია ჩვენს ინსტრუქციაში.

 

მთვარ მენიუში მოცემულია საქონელი და ფასები / საქონლის პანელი

clip0035

 

მთავარ მენიუში ვირჩევთ საქონელი და ფასები

ვაჭერთ ღილაკს საქონლის პანელი

პანელზე ვირჩევთ საქონლის კატეგორია/საქონლის ტიპები/საქონლის მოდელები/საქონლის ზომები.

გაიხსნება შესაბამისი ცნობარი

ვაჭერთ ღილაკს ახალი და ვიძახებთ დამატებისა და რედაქტირების ფანჯარას

გამოსულ ფანჯარაში ვავსებთ საჭირო ველებს და ვინახავთ.

 

 

clip0034

 

! ალტერნატიული დასახელება გამოიყენება უცხო ენაზე ინფორმაციის შესაყვანად. ალტერნატიული ენა გვეხმარება შემდგომში როგორც ანალიზის უცხო ენაზე მისაღებად, ასევე მუშაობის დროს ქართულისგან განსხვავებულ ენაზე მუშაობისას.