კლიენტის ვალი

Navigation:  რეალიზაცია > რეალიზაციის დოკუმენტები >

კლიენტის ვალი

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

რეალიზაციის ფანჯარაში დამატებულია კლიენტის ვალის კონტროლის ფუნქცია.

 

იმ შემთხვევაში თუ კლიენტს ჩართული აქვს ვალის კონტროლის ლიმიტი, რომელიც ირთვება ცნობარებში კლიენტები (რეალიზაცია კლიენტები).

კრედიტის ლიმიტი ეთითება უშუალოდ კლიენტის ბარათზე სადაც მოცემულია ლიმიტი. თუ კლიენტს ჩართული აქვს ულიმიტო, მაშინ შესაბამისი ლიმიტის კონტროლი აღარ მუშაობს, სხვა შემთხვევაში თუ მითითებულია თანხა ნოლი ან კონკრეტული თანხა კლიენტზე რეალიზაციის ფორმის დასრულება არ იქნება შესაძლებელი და მივიღებთ შეტყობინებას, რომ კლიენტის საკრედიტო ლიმიტი ამოწურულია.

 

clip0153