პროექტი

Navigation:  »No topics above this level«

პროექტი

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

მოცემული მოდული განკუთვნილია სამშენებლო პროექტების მართვისთვის. სისტემაში გათვალისწინებულია შეუზღუდავი რაოდენობის პროექტებისა და ქვე-პროექტების შექმნა/რეგისტრაცია და მართვა.

 

ამავე სექციაში შესაძლებელია წინასწარი შეკვეთები მომზადება პროექტებზე და ქვე-პროექტებზე.