ახალი პროექტი

Navigation:  პროექტი >

ახალი პროექტი

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

ახალი პროექტის რეგისტრაციის ფორმით შესაძლებელია როგორც ძირითადი ასევე ქვე-პროექტების შექმნა.

განვიხილოთ ინდივიდუალური ველები დეტალურად:

 

პროექტის ნომერი: პროექტის ნომერი ენიჭება ავტომატურად

დასახელება: ძირითადი პროექტის სახელწოდება /

დაწყების თარიღი: პროექტის დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი: პროექტის სავარაუდო დასრულების თარიღი

პროექტის ღირებულება: შეგვყვავს ინფორმაცია პროექტის ღირებულების შესახებ.

სტატუსი: ატარებს საიფორმაციო სახეს

პროექტის ტიპი: ატარებს საინფორმაციო სახეს

მისამართი: მისამართის მითითება პროექტზე სავალდებულოა.

აღწერა: პროექტის მოკლე აღწერა ატარებს საინფორმაციო ხასიათს.

 

clip0156_zoom50

 

კრედიტორი და დებიტორი: პროექტზე რეგისტრირებული ორგანიზაცია.

პასუხისმგებელი პირი: პროექტის ან ქვე პროექტის მენეჯერი. ატარებს საინფორმაციო ხასიათს.

ხელშეკრულების ნომერი და თარიღი: ატარებს საინფორმაციო ხასიათს. გამოიყენება შემდგომ საბეჭდ ფორმებში.

 

ძირითადი საწყობი: ვარეგისტრირებთ პროექტის და ქვე პროექტების საწყობებს. შესაძლებელია არსებული საწყობების გამოყენება იმ შემთხვევაში თუ ქვე-პროქტზე იგივე საწყობს ვიყენებთ რომელსაც ძირიტად საწყობზე.  ახალი საწყობების რეგისტრაციისთვის, ვაჭერთ შესაბამისი სახელწოდების ღილაკს, რის შემდეგაც გამოდის დიალოგური ფანჯარა.

 

clip0157

 

მოცემული ფანჯრის დახმარებით ვირჩევთ სასურველ ანგარიშებს პროექტისთვის ან ქვე-პროექტისთვის. სარჩევი არ არის შეზღუდული მხოლოდ მაგალითში წარმოდგენილი ანგარიშებით. დამატებითი ანგარიშების მითითება, ისევე როგორც არსებულების შემცირება შესაძლებელია ბუღალტერიაში. ანგარიშების რეგისტრაციის სცენარები - დეტალურად აღწერს მოცემულ პროცესს ყველა ფორმისათვის.

 

ანგარიშების სახელები რეგისტრირდება პროექტის სახელის და ანგარიშის სახელით კომბინაციის საფუძველზე.

 

თუ ყველა ინფორმაცია სრულყოფილად არის შევსებული. ახალი პროექტი ან ქვე პროექტი შენახვის შემდეგ ავტომატურად დაემატება განყოფილებაში პროექტები. ჩვენს შემთხვევაში განყოფილებაში პროექტები დაემატა "მრავალსართულიანი სახლი"-ს პროექტი.