პროექტები

Navigation:  პროექტი >

პროექტები

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ახალი პროექტის რეგისტრაციის პროცედურის გავლის შემდეგ, განყოფილებაში პროექტები დაემატა ჩვენს მიერ შექმნილი პროექტი. მისი რედაქტირება, კორექტირება ან ახალი ქვე-პროექტის დამატება შესაძლებელია მოცემული ფანჯრიდან.

 

clip0158_zoom50

 

განსხვავებით, 001 და 002 პროექტებისგან 003 და 004 (ჩვენს მიერ შექმნილი) პროექტები არ შეიცავენ ქვე-პროექტებს. რეგისტრირებულია თუ არა პროექტზე ქვე-პროექტი ჩანს ისრის მანიშლებლით.

 

clip0159

 

ქვე-პროექტები ინომრება ძირითადი პროექტის შემდეგ და ითვალისწინებს თითოეულ პროექტზე 1000მდე ქვე პროექტის არსებობას.

 

ფილტრების დახმარებით შესაძლებელია გამოვაჩინოთ ინფორმაცია ძირითადი პროექტის, საწყობებისა და კლიენტების მიხედვით. სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია პროექტის ასლის შექმნა ჰორიზონტალური მენიუს დახმარებით, ასევე პროექტების და რედაქტირება და ახლის რეგისტრაცია.

 

ქვე-პროექტი გაეხსნება იმ პროექტს, რომელიც მონიშნულია კონკრეტულ მომენტში.

 

clip0160

 

რეგისტრაციის ეს პროცესი ახალი პროექტის რეგისტრაციისგან განსხვავდება შემდეგი მაჩვენებლებით:

სავარაუდო ღირებულება: შეგვყვავს ქვე პროექტის სავარაუდო ღირებულება, მთელ პროექტთან შედარებით.

მშობელი და ძირითადი პროექტი: გამოყოფილი გვაქვს ძირიტადი პროექტები, რომელთა მითითებაც სავალდებულოა.

კრედიტორი: უშუალოდ მოცემული სამუშაოს შემსრულებელი შეგვიძლია მივუთითოთ ქვე პროექტში.

 

clip0161_zoom50