კონტექსტური მენიუ

Navigation:  პროექტი >

კონტექსტური მენიუ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

clip0162

 

კონტექსტურ მენიუში მოცემულია შემდეგი თვისებები:

 

ფაილები: შესაძლებელია ნებისმიერი სამუშაო დოკუმენტის მიბმა. ფორმატები შეზღუდულია საოფისე ფაილებით: doc. xls. pdf

მომხმარებლები: თითოეულ ფორმაზე მუშაობის უფლების განსაზღვრა რეგისტრირებულ მომხმარებლებზე.

ლოგირება: ინფორმაცია პროექტზე და ქვე-პროექტზე მომხდარი ცვლილებების შესახებ.

დაგეგმვა: დაგეგმილიდა შესრულებული ინფორმაციის ანალიზი (შეეხება პროექტზე შეკვეთებს: საქონელი და მომსახურება)

 

clip0163_zoom50

 

დაგეგმვის ჩანართში დეტალურად შეგვიძლია ვნახოთ ინფორმაცია პროექტზე (ზოგიერთ შემთხვევაში: ქვე პროექტზე) განხორციელებულ შეკვეთებზე. დაგეგმილ და ფაქტიურ ნაწილზე.