მასალების მოძრაობა

Navigation:  პროექტი >

მასალების მოძრაობა

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

მასალების მოძრაობის ინსტრუმენტი ითვალისწინებს პროექტების ანგარიშებს შორის მასალებისა და მომსახურებების გადაადგილებას.

ინდივიდუალური დოკუმენტი განსაზღვრავს კონრეტულ ოპერაციას და მის დროს განხორციელებულ ტრანზაქციებს.

 

მოძრაობის ამ ფორმით თანხებისა და რაოდენობების გადადგილება ხდება საბუღალტრო ანგარიშებს შორის, რაც გულისხმობს პროექტის ეტაპებს შორის "გადაადგილებას".  თანხებისა და რაოდენობების მოძრაობა მიზნად ისახავს პროექტის ეტაპების განსაზღვრას და სამუშაოების შესრულების ანალიზს. მისი დახმარებით დგება პროექტის ღირებულება თითოეულ ეტაპზე.

 

clip0175_zoom50

 

პროექტზე მოძრაობის რეგისტრაციის ტიპიური მაგალითი.

 

clip0176_zoom50

 

რეგისტრაციის დროს, თუ ვუთითებთ მომსახურების თანხის გადატანას ანგარიშიდან ანგარიშზე, ნაცვლად მიმღები და გამზავნი საწყობები რაოდენობისა გამოჩნდება მოცემული მომსახურების ანგარიშზე არსებული თანხა. ეს საშუალებას გვაძლევს რომ არ დავუშვათ ანგარიშის უარყოფითი ბალანსი და გავაკონტროლოთ დარიცხვის პროცესი.

 

მასალების და ნედლეული მოძრაობა

 

გამგზავნის რაოდენობა 100 ერთეული

 

clip0180

 

მომსახურების თანხის მოძრაობა

 

გამგზავნის ბალანსი 25 495.XX ლარი (დღგ-ს გარეშე)

 

clip0181